Co oznacza skrót GIS?

System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – jest systemem informacyjnym służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych System Informacji Geograficznej. Być może lepiej jego naturę oddaje polska nazwa SIT - System Informacji o Terenie.

Co to jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) po ich wybudowaniu, a przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja ta ma zazwyczaj postać mapy z uwidocznionymi nowo wybudowanymi budynkami lub obiektami budowlanymi. W przypadku inwentaryzacji urządzeń podziemnych na inwentaryzacji znajduje się również informacja o zgodności z uzgodnionym wcześniej projektem ZUD.

Co to jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych (inaczej mapa do projektu), to dokument niezbędny przy projektowaniu wszystkich budynków lub obiektów budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Mapę do celów projektowych wykonuje uprawniony geodeta, który na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz pomiarów w terenie nanosi aktualny stan zagospodarowania działki z uwzględnieniem wszystkich istniejących elementów naziemnych (np. budynki, wiaty, ogrodzenia, krawężniki, skarpy, studnie, słupy, drzewa i wiele innych) a także elementów sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

Co to są mapy do celów sądowych?

Są to mapy wykonywane na potrzeby postępowania sądowego przed sądami cywilnymi. Mapy do celów sądowych wykonuje się do konkretnej sprawy. Najczęściej sporządza się mapy do spraw o zasiedzenie, lub do spraw o zniesienie współwłasności (mapa z projektem podziału).

Co to jest dokumentacja do realizacji roszczeń?

Są to zazwyczaj mapy, bądź wykazy zmian gruntowych przedstawiające lub wyłączające teren objęty wszelkiego rodzaju roszczeniami osób trzecich. Zazwyczaj dokumentację do realizacji roszczeń sporządza się w celu uzyskania odszkodowania za grunt zajęty pod ulice, lub do uzyskania własności wzniesionego na cudzym gruncie (np. miejskim) pawilonu handlowego lub garażu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi realizacjami