Fotogrametria

Fotogrametria niskiego pułapu, określana potocznie jako fotogrametria z drona, zajmuje się pozyskiwaniem i opracowaniem fotografii z kamer umieszczonych na pokładzie bezzałogowych statków latających (BSL)

Nalot fotogrametryczny dronem najczęściej wykonywany jest gdy istnieje potrzeba stworzenia opracowania fotogrametrycznego o wysokiej rozdzielczości, Jako przykład popularnego opracowania fotogrametrycznego z drona służyć może pomiar objętości mas ziemnych (składowisk, zwałowisk, hałd), model budynku ze zdjęć lub ortofotomapa z niskiego pułapu.

dron h520e RTK

Niektóre zastosowania drona

W praktyce zakres stosowania fotogrametrii niskiego pułapu  jest bardzo szeroki. Oto kilka typowych zastosowań

  • ortofotomapy.
  • numeryczne modele terenu ,
  • bilanse robót ziemnych,
  • inspekcje farm fotowoltaicznych.
  • określanie współczynników wegetacji dla potrzeb rolnictwa i leśnictwa
  • szacowanie szkód powstałych w wyniku procesów naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka

oraz inne.

Dysponujemy sprzętem i oprogramowaniem pozwalającym na realizację szerokiego wachlarza zleceń.

Oferta dla rolników

Opracowujemy informacje dot. struktury władania, użytkowania gruntów. W połączeniu z danymi dot. wielkości dawek nawozów, stosowanych oprysków, wysokością plonów, itd. wykonujemy analizy pozwalające zoptymalizować produkcję. W celu wizualizacji danych wykorzystujemy powszechnie znane i dostępne oprogramowanie Google Earth.

Wykonujemy mapy indeksów wegetacyjnych (np. NDVI znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji). Dzięki zastosowaniu drona i kamery wielospektralnej możemy precyzyjnie, określić kondycję roślin. Jest to kluczowa informacja pozwalająca na szybkie podjęcie działań w terenie – precyzyjnego dostosowania oprysków, nawożenia, itd.

Geographic Information System

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi realizacjami